• 2015-01-28 13:19 Globala börser, Konjunkturprognos, Tillväxttankar, Finansiella marknader

  Världsekonomins huvudproblem är inte för lite bränsle!

  Den globala konjunkturen vägrar fortfarande att ta fart trots att centralbankerna kämpar för att hålla hjulen snurrande och undvika en deflationistisk dödsspiral. Samtidigt tvingas prognosmakarna återigen att skjuta fram en efterlängtad återhämtning och med djupa veck i pannorna fråga sig ”varför lågkonjunkturen inte följs av en högkonjunktur som den alltid brukar göra”. Receptet från IMF och andra är att stimulera mera trots att världen redan svämmar över av monetärt bränsle.
  Situationen påminner delvis om den som rådde efter OPEC I. Politiker och prognosmakare såg den djupa ekonomiska krisen i oljekrisens spår som en traditionell lågkonjunktur som kunde ”stimuleras bort” med penning- & finanspolitik. Det man missade var att oljeprischocken också var en utbudsstörning som försämrade ekonomins långsiktiga tillväxtförmåga: Det fanns inte förutsättningar för en återgång till de tillväxttal och den nivå som rådde innan krisen utan att inflationen tog fart, en felbedömning som bäddade för inflationsperioden under 70- & -80-talen.
  Också på sistone har tillväxtförmågan försämrats i spåren av finanskris, sinande effekter av globalisering och tekniksprång samt demografiska skift. Denna gång ter sig dock risken för varuinflation som minimal, lågt resursutnyttjande och fallande råvarupriser i spåren av svagare tillväxt t ex i Kina, kommer troligen att fortsätta pressa tillbaka inflationen. Istället riskerar den gigantiska monetära bomben i form av nollräntor och glödheta sedelpressar att skapa finansiella bubblor på såväl aktie- som obligationsmarknaderna – om de inte redan finns där! Jag har tidigare reflekterat över hur ”övervärderingen” på världens börser direkt kan kopplas till exceptionellt låga räntor. Visserligen motiverar lägre trendtillväxt lägre realräntor men dagens räntenivå är trots detta inte hållbar på sikt. Någon gång i framtiden kommer räntorna säkerligen att normaliseras vilket riskerar att rycka undan mattan för börsen. Frågan är snarare när än om!

  info
 • 2014-12-09 16:16 Globala börser, Tillväxttankar, Konjunkturprognos, Finansiella marknader

  Centralbankernas gratispengar blåser upp börserna!

  Trots en historiskt svag konjunkturåterhämtning i finanskrisens spår har världens börser utvecklats starkt de senaste åren. Visserligen har det förekommit perioder med betydande korrektioner, t ex i samband med uppblossande kriser i Grekland och Spanien, men en bred global börsindex som MSCI World All Cap står nu mer än 150 procent över bottennivån i februari 2009 medan global nominell BNP bara stigit med 20 procent sedan 2008. Skälet till att konjunkturen och börsen utvecklats så olika stavas extremt expansiv penningpolitik världen över. En lång period av mycket låga räntor har t ex drivit in en kil mellan USA-börsen och dess långsiktiga jämviktsbana – läs nominell BNP: den modell som estimeras tyder på att gapet är c:a 50 procent. Så länge centralbankerna fortsätter att pumpa in gratis likviditet finns det anledning att räkna med att börserna står emot. Upphör injektionerna är istället risken stor för kraftiga börsfall vilket sannolikt skulle dra undan mattan för världskonjunkturen. Eftersom få vill riskera en ny kris är bästa gissningen att vi står inför en lång period av ytterst låga räntor, en nödvändig faktor för att hålla börserna och en bräcklig världsekonomi under armarna.

  Läs mer

  info
 • 2014-09-02 16:24 Konjunkturprognos, Tillväxttankar

  Kommer Federal Reserve att förstöra festen?

  Under sommaren har världens börser skakat en del samtidigt som räntorna i flera länder sniffat på rekordlåga nivåer. Det är visserligen alldeles för tidigt att deklarera game over för den remarkabelt stabila börsuppgången som pågått ända sedan sommaren 2012 – vi har sett tillfälliga hack i kurvan tidigare – men det finns argument som talar för att vi närmar oss en vändpunkt.

  Läs mer

  info
 • 2014-08-07 16:23 Konjunkturprognos

  Argentina: Världsmästare i bankrutt!

  I sommar har finansmarknadernas blickar återigen riktats mot Argentina, efter några år av relativt lugn sedan den stora statsbankrutten och valutakollapsen 2001-2002. Återigen har Argentina ställt in betalningarna, åtminstone enligt ratinginstituten, för åttonde gången sedan mitten av 1800-talet! Denna gång, till skillnad från i början av 2000-talet är skälet dock inte att Argentina drabbats av en allmän ekonomisk kollaps och ”tömd kassakista”. Istället har landet valt att inte fullfölja sina åtaganden. Bakgrunden är kvarvarande surdegar från den förra kollapsen i början av 2000-talet då flertalet, men inte alla, fordringsägare gick med på en partiell skuldavskrivning.

  Läs mer

  info
 • 2014-06-16 16:22 Konjunkturprognos, Tillväxttankar

  Svårt hitta tecken på svensk deflationsspiral

  I takt med att den svenska inflationstakten fallit trendmässigt de senaste åren och etablerats en bra bit under Riksbankens mål på två procent har alltfler varnande röster höjts för deflationsrisken, inte sällan med hänvisning till Japans utveckling de senaste åren.

  Frågan är om det finns anledning att frukta en destruktiv deflationsspiral i Sverige: Hur relevant är egentligen jämförelsen med Japan?

  Läs mer

  info
 • 2014-06-10 16:21 Konjunkturprognos, Tillväxttankar

  ECB: Oron stiger för Japan-scenario

  ECB tog fram storsläggan i slutet av förra veckan, i ett försök att få fart på den tröga ekonomin i Eurozonen och avvärja risken för deflation. Förutom att styrräntan sänktes från 0,25 procent till 0,15 procent, sänktes bankernas inlåningsränta i ECB från 0 till minus 0,1 procent och utlåningsräntan från 0,75 procent till 0,4 procent.

  Läs mer

  info
 • 2014-06-10 16:20 Konjunkturprognos, Tillväxttankar

  USA: Svaga bygginvesteringar hämmar återhämtningen

  Vi har tidigare noterat på denna plats att den främsta drivkraften i USA:s konjunkturuppgångar traditionellt har varit näringslivets investeringar. Visserligen brukar även hushållens konsumtion accelerera när tiderna blir ljusare men det kraftigaste draget kommer från investeringssidan. Vi har även noterat att investeringskonjunkturen faktiskt har svalnat av betänkligt de senaste åren, efter en hyfsad återhämtning när finanskrisen släppte sitt strypgrepp. Under 2012 drevs den svagare investeringskonjunkturen av icke-bostadsrelaterade investeringar medan det senaste året istället främst kännetecknats av en kraftig avmattning i bostadsinvesteringarna.

  Läs mer

  info
 • 2014-05-30 13:27 Konjunkturprognos, Tillväxttankar

  Fortsatt ryckig återhämtning i industrivärlden

  BNP-data för första kvartalet 2014 har nu publicerats för alla större länder. Återigen kan vi se hur de senaste årens mönster består: Enstaka starka kvartal följs av en ny sättning vilket skapar ett tydligt zigzag-mönster kring relativt låga tillväxttal. Detta gäller även flera relativt starka industriekonomier som Sverige och USA, där goda tillväxttal under slutet av 2013 följdes av fallande BNP på kvartalsbasis i början av detta år.

  Läs mer

  info
 • 2014-04-23 13:23 Konjunkturprognos

  Konjunkturprognos: ”The New Normal” bromsar återhämtningen

  Svensk Tillväxtbarometers första konjunkturprognos tar avstamp i de senaste årens ekonomiska trender med en längre tillbakablick för att ge en grund till vår syn på konjunkturutvecklingen.

  Analysen i sin helhet kan laddas ner här:
  Konjunkturprognos 24 april 2014

  Världsekonomin har lämnat finanskrisen bakom sig och visar tecken på långsamt tillfrisknande. Trots det har återhämtningen varit plågsamt svag och ryckig i många länder. Delvis kan detta förklaras med en betydande baksmälla efter krisen, när såväl den privata som den offentliga sektorn måste hålla igen och skuldsanera för att återställa sina balansräkningar. Detta är dock bara en del av sanningen. Mycket tyder på att världsekonomin redan sedan flera år har växlat in på en långsammare tillväxttrend, vilket även håller tillbaka konjunkturen. Såväl produktiviteten som tillväxten i befolkningen i arbetsför ålder har bromsat det senaste decenniet. Det är faktorer som båda indikerar lägre trendtillväxt och som skapat vad vi kallar ”The New Normal”.

  Kopplingen mellan en vikande tillväxttrend och en ovanligt svag återhämtning innebär att vi har en något mindre positiv syn än konsensus vad gäller både global och svensk konjunktur de kommande två åren. Vi räknar med att global BNP bara kommer att växa med drygt tre procent per år. Det är en betydligt lägre tillväxttakt än den som rådde innan finanskrisen knäckte världskonjunkturen. Det betyder i sin tur att även Sverige får räkna med en fortsatt relativt svag återhämtning, även om den svenska ekonomin presterar bättre än många liknande ekonomier.

  Den svaga återhämtningen innebär dessutom att resursutnyttjandet i de flesta länder, inklusive Sverige, ökar långsamt vilket bäddar för fortsatt låg inflation och endast långsamt stigande räntor.

  Den 5 juni publicerar vi vår första Outlook som innehåller en särskild temaskrift med en fylligare analys på temat ”The New Normal”.

  info