• 2014-11-06 15:58 Tema, Outlook, Nyheter

  Outlook 2014:2 och temarapport

  Idag släpps Svensk Tillväxtbarometers andra Outlook från 2014. Den innehåller en sammanfattning av marknadsläget och en uppdaterad konjunkturprognos. Den innehåller också en sammanfattning av temastudien När världsmedborgaren blir medelklass (mer om det nedan).

  Outlook 2014:2 finns att ladda ner här: Sv_TB_Outlook 2014_2

  I temastudien behandlar Mats Kinnwall hur utvecklingen av konsumtionsmönster kan se ut i takt med tillväxtekonomiernas ökade inkomster.

  I studien analyseras scenarier för hur konsumtionsmönstren i Kina och Indien utvecklas till år 2030. Under den här perioden kommer den genomsnittliga kinesiska konsumenten avancera i inkomstskalan från en nivå motsvarande USA 1951 till den som rådde i Västvärlden i slutet av 1980-talet. Även Indien står inför ett betydande inkomstlyft, men når inte alls samma inkomstnivåer. Idag motsvarar den genomsnittlige indierns inkomst den i USA 1933 och avancerar i perioden till USAs nivå 1951, eller Kinas idag. Slutsatserna i korthet:

  • En större andel av människors inkomster kommer att gå till det egna välbefinnandet, särskilt i form av hälso- och sjukvård men också till exempel upplevelser och restaurangbesök.
  • I takt med att välståndet ökar växer också förmögenheterna, vilket ökar konsumtionen av finansiella tjänster och försäkringar.
  • En sjunkande andel av konsumtionen går till livsmedel, kläder och skor. Däremot finns det inom segmenten också en rörelse från ”bas” till ”lyx”. Oxfilé istället för falukorv och sidenklänningar istället för sandaler blir framtidens melodi.
  • Eftersom efterfrågan ökar samtidigt som resurserna tryter är det sannolikt att en långtgående ”tjänstifiering” av framför allt kapitalvaror kommer att ske. De företag som snabbt utvecklar sådana affärsmodeller har stora möjligheter på framtidens marknad.

  Rapporten finns att ladda ner i sin helhet här: När världsmedborgaren bli medelklass

  info
 • 2014-10-28 15:56 Tema, Nyheter

  Frukostmöte på VINNOVA: När världsmedborgaren blir medelklass

  Trots att mycket tyder på lägre tillväxt framöver kommer världsekonomin om 15-20 år att vara enormt mycket större än idag. Dessutom kommer människorna att vara mycket rikare, inte minst i många av dagens relativt fattigare länder: världsmedborgaren blir medelklass.

  Snabbt växande marknader innebär goda möjligheter för framgångsrika företag att expandera inom snart sagt alla områden. Samtidigt är det ganska lätt att kora framgångsbranscherna: En minskande andel av konsumtionen kommer att utgöras av livets nödtorft i form av livsmedel, kläder, etc., medan konsumtionen av olika typer av tjänster som finansiella tjänster, fritid & rekreation och i synnerhet, sjuk- & hälsovård kommer att öka i betydelse. Samtidigt kommer konsumtionen av kapitalvaror som bilar, hushållsmaskiner, etc., att växa på ungefär i samma takt som ekonomin i sin helhet.

  Under seminariet diskuteras frågor som:

  • Hur ska hållbarhetsfrågorna hanteras i en värld där såväl befolkningen, världsekonomin som medelinkomsterna ökar snabbt?
  • Kan jorden överhuvudtaget bära en så kraftig ökning av ekonomin?
  • Hur ska de offentliga finanserna runt om i världen klara en snabbt växande efterfrågan på hälsovård och välfärdstjänster?
  • Har svenska företag vad som krävs för att bli framgångsrika inom expanderande branscher?

  Mötet inleds av:
  Göran Liljegren, chef, Blue Institute
  Göran Marklund, Ställföreträdande generaldirektör, VINNOVA
  Rapporten presenteras av:
  Mats Kinnwall, Analyschef, Blue Institute
  Benjamin Ståhl, Program Director, Blue Institute

  Mer information och anmälan finns här.

  info
 • 2014-06-05 15:52 Nyheter, Outlook, Tema

  Temarapport om ”The New Normal” – långsiktig trendtillväxt

  Mycket tyder på att världsekonomin går in i en fas med betydligt svagare tillväxt än innan finanskrisen. Mats Kinnwall tar i Svensk Tillväxtbarometers temarapport The New Normal: Räkna med lägre tillväxt ett långsiktigt perspektiv och går igenom de grundläggande förutsättningarna för tillväxt, produktivitetsutveckling och demografi. Analysen indikerar att den globala BNI-tillväxten de kommande 15-20 åren blir c:a 1 procentenhet lägre än de föregående två decennierna.

  Orsaken till detta är att produktivitetsutvecklingen avtagit såväl i OECD-länder som i tillväxtländer. Globalt har effekten av stora tekniksprång, massiv liberalisering och globalisering avtagit. För tillväxtekonomier klingar ”catch-up” effekten av i takt med att de lågt hängande frukterna plockas. Den lägre produktivitetsutvecklingens konsekvenser förstärks i sin tur av att befolkningen i arbetsföra åldrar kommer att växa betydligt långsammare framöver. Dessutom saknas ekonomier som kan fylla luckan när Kina och så småningom Indien bromsar in.

  Den globala utvecklingen gäller också för Sverige. Under senare år har produktiviteten bromsat och vi står inför ett demografiskt omslag där befolkningen i arbetsför ålder kommer att bromsa in. Det talar för att även den svenska tillväxtpotentialen avtar.

  Men trots detta finns det ändå anledning till optimism. I huvudscenariot kommer världens medelinkomst per capita år 2030 att närma sig de nivåer som gällde i stora delar av västvärlden i slutet av 1980-talet. Den genomsnittlige världsmedborgaren blir medelklass. Dessutom kommer den relativt fattigare delen av jordens befolkning ha den snabbaste välståndsökningen.

  Rapporten finns tillgänglig på http://tillvaxtbarometern.se/publikationer.

  Delta över webben på seminarium hos VINNOVA: http://bit.ly/S9p7Al

  info
 • 2014-04-09 16:02 Nyheter, Tillväxttankar

  Riksbanken styr med blicken i backspegeln

  Som vi noterade i en tidigare kommentar har Riksbanken bedrivit en ”mjukare” politik än vad som vore konsekvent med bankens beteende innan Lehman-kraschen i september 2008: Även om mönstret varit konsekvent med den tidigare ”beslutsregeln” har reporäntan varit systematiskt lägre sedan 2010.

  Läs mer

  info
 • 2014-03-25 16:03 Nyheter, Tillväxttankar

  Yellen – en hök i duvskrud?

  I kölvattnet av den akuta finanskrisens utbrott i september 2008 sänkte många centralbanker, som t ex USA:s Federal Reserve, sina styrräntor till nära noll och brände därmed synbarligen sitt sista krut, eftersom nominalräntorna inte kan bli negativa. Detta var problematiskt eftersom extremt svaga ekonomier på ömse sidor om Atlanten skulle behövt ännu lägre realräntor för att kunna kravla sig upp ur sina svarta hål.

  Läs mer

  info
 • 2014-03-18 16:05 Nyheter, Tillväxttankar

  Hur står sig svensk arbetsmarknad?

  En av de viktigaste samhällsekonomiska frågorna, inte minst under ett valår som 2014, är situationen på arbetsmarknaden. Detta var också ett av de hetaste ämnena i debatten i Agenda i söndags mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven.

  Läs mer

  info
 • 2014-01-28 15:50 Nyheter

  Lena Hagman, Almega, ny medlem av fakulteten

  Svensk Tillväxtbarometer välkomnar Lena Hagman, chefsekonom på Almega, som ny medlem i fakulteten. Lena kommer med sitt fokus från tjänsteföretagen att bidra till en heltäckande perspektiv på utmaningarna och möjligheterna för svenska företag.

  Lena  har tidigare arbetat som bland annat chefsekonom vid TCO och chefsekonom vid SCB. Hon har varit huvudsekreterare för den statliga utredningen ”Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken”, varit ansvarig för Industriförbundets konjunkturbedömningar 1994-2000 och varit ansvarig för prognoserna för Sveriges utrikeshandel, bytesbalans, industri med mera vid Finansdepartementet.

  info
 • 2014-01-10 15:48 Nyheter

  Mats Kinnwall stärker Svensk Tillväxtbarometer

  Mats Kinnwall förstärker Svensk Tillväxtbarometer

  Under åren 2009-2013 var Mats Kinnwall chefsekonom i Sveriges kommuner och landsting. Dessförinnan var Mats under åren 1995-2009 analytiker i Handelsbanken, de sista fem åren som chefsanalytiker. Mats har även bl a jobbat som utredare på Riksbanken.

  Som ett led i Svensk Tillväxtbarometers höjda ambitionsnivå kommer Mats att ansvara för analysverksamheten. Mats har under en längre tid ingått i fakulteten för Tillväxtbarometern och är väl förtrogen med gruppen, metodiken och frågeställningarna.

  ”Globala tillväxtfrågor är ett av mina främsta mina intresseområden vilket gör Blue Institute i allmänhet och Svensk Tillväxtbarometer i synnerhet till en spännande plattform” säger Mats.

  Mats kommer att ha huvudansvaret för analysverksamheten inom Svensk Tillväxtbarometer, vilket innefattar prognoser och ansvar för Svensk Tillväxtbarometers Outlook. Han kommer också att vara aktiv som en av flera här på hemsidan under rubriken Tillväxttankar, med kortare inlägg på aktuella teman.

  info
 • 2014-01-07 15:47 Nyheter

  Svensk Tillväxtbarometer höjer ambitionsnivån

  Svensk Tillväxtbarometer har funnits sedan 1997 och tjänat näringslivet genom att tidigt sätta fingret på de faktorer som kommer att påverka marknadsutvecklingen internationellt. Nu vill vi höja ambitionen: Svensk Tillväxtbarometer ska bli den självklara mötesplatsen för att diskutera förutsättningarna för tillväxt.

  Tillgängligheten på ekonomisk statistik har ökat de senaste årtiondena genom utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik. Samtidigt har landskapet av aktörer som tillhandahåller makroekonomiska och branschspecifika analyser, mätningar och prognoser förändrats. Från att tidigare varit något som företag själva utförde har det alltmer skiftat till en verksamhet som banker, internationella organisationer, branschföreningar och specialiserade konsultfirmor utför.

  En konsekvens är att det finns ett stort medieflöde av prognoser och analyser samtidigt som de har blivit mer likriktade. Sedan finanskrisen 2008 och eurokrisen de senaste åren är fokuseringen framförallt makroekonomisk och särskilt inriktad på den finansiella sektorn.

  I denna utveckling är vår roll att främja förståelsen för hur förutsättningar för tillväxt påverkar näringslivets strategiska handlingsutrymme. Vi ställer analyser mot varandra och sätter dem i förhållande till företagens och branschernas specifika tillväxtförutsättningar. Vi använder en metodik som validerar indikatorer i dialog mellan företagsledare. På så sätt utgör vi en virtuell och delad analysfunktion för företagen och syftar till en djupare förståelse för näringslivets förutsättningar för värdeskapande globalt och i Sverige.

  Vi kommer nu att stärka organisationen och satsa mer på att nå ut med vår kunskap. Den nya hemsidan är en viktig del i det. Här kommer vi att samla publikationer och analyser och även skapa en plattform för debatt och diskussion om aktuella frågor som rör tillväxt.

  info