• 2015-05-08 15:31 Tema, Outlook, Uncategorized

  Vad står på spel?

  Idag publicerar Svensk Tillväxtbarometer en temarapport som behandlar geopolitiska risker och svenska bolags ekonomiska exponering i Nordöstra Europa mot år 2020. Rapporten Vad står på spel?, författad av Benjamin Ståhl och Johan Wiktorin, presenterades på ett frukostseminarium hos VINNOVA. Seminariet webbsändes och kan ses i sin helhet här: webbsändning.

  Slutsatserna av rapporten är:

  • Närområdet, och särskilt Baltikum och Polen, är av stor betydelse för svenska företag. Handelsutbytet växer snabbare än med övriga världen och 2014 exporterades för 475 miljarder dit. Företagen har över 800 miljarder investerade i området. Investeringarna i Baltikum och Polen har fyrfaldigats det senaste årtiondet, vilket gör att de är lika viktiga som våra andra tre nordiska grannländer.
  • Den geopolitiska risken har eskalerat betydligt sedan Ukraina, och ett klart försämrat säkerhetsläge bör inte uteslutas. Rapporten går igenom utvecklingen av försvarsutgifter och Rysslands militärdoktrin.
  • De makroekonomiska effekterna av sanktioner, motsanktioner och distanseringen mellan Ryssland och EU är än så länge små. För enskilda svenska sektorer och företag är konsekvenserna dock stora. De största effekterna sker på den ryska marknaden, där ekonomin är tydligt påverkad av sanktioner, oljepriset och styret, med mycket begränsad tillväxtpotential.

  I rapporten beskrivs också tre riskscenarier: Sönderfallet med utbrytningsförsök från bland annat Kaliningrad och en försvagad europeisk beslutskraft; Ultranationalism, där situationen i Ukraina förvärras och där liknande utveckling påbörjas i Vitryssland; samt Direkt kraftmätning som innebär en utmaning av Nato som säkerhetsgarant för Europa.

  Svenska företag bör, mot den här bakgrunden, säkerställa att:

  • Beredskapen är god för att efterleva existerande och eventuellt utvidgade sanktioner
  • Försörjningen av strategiska insatsvaror är säkrad
  • Verksamheten är skyddad från otillbörliga intrång, särskilt IT
  • Goda relationer med kunder upprätthålls, trots mellanstatliga spänningar.

  Rapporten kan laddas ner här: Vad står på spel?

  info
 • 2014-11-18 16:13 Outlook

  The Outlook is now available in English

  Our latest Outlook is now available in an updated version in English. The contents include a summary of our latest  forecast for the world economy’s and Sweden’s growth prospects, as well as a summary of the latest thematic study: When the global citizen becomes middle class.

  The forecast and the study complement each other well this time, since even though our estimates continue to indicate generally low growth rates, the long-term growth perspective for both developing economies and mature ones looks bright. We may well see the size of the world economy double in nominal terms to 2030, with rising incomes and standards of living for billions of people. This will lead to shifting patterns of consumption and thus, even in this period of slower growth, companies have ample opportunities to gain new customers.

  The Outlook can be downloaded here: Swedish Growth Barometer Outlook 2014_2

  info
 • 2014-11-06 15:58 Tema, Outlook, Nyheter

  Outlook 2014:2 och temarapport

  Idag släpps Svensk Tillväxtbarometers andra Outlook från 2014. Den innehåller en sammanfattning av marknadsläget och en uppdaterad konjunkturprognos. Den innehåller också en sammanfattning av temastudien När världsmedborgaren blir medelklass (mer om det nedan).

  Outlook 2014:2 finns att ladda ner här: Sv_TB_Outlook 2014_2

  I temastudien behandlar Mats Kinnwall hur utvecklingen av konsumtionsmönster kan se ut i takt med tillväxtekonomiernas ökade inkomster.

  I studien analyseras scenarier för hur konsumtionsmönstren i Kina och Indien utvecklas till år 2030. Under den här perioden kommer den genomsnittliga kinesiska konsumenten avancera i inkomstskalan från en nivå motsvarande USA 1951 till den som rådde i Västvärlden i slutet av 1980-talet. Även Indien står inför ett betydande inkomstlyft, men når inte alls samma inkomstnivåer. Idag motsvarar den genomsnittlige indierns inkomst den i USA 1933 och avancerar i perioden till USAs nivå 1951, eller Kinas idag. Slutsatserna i korthet:

  • En större andel av människors inkomster kommer att gå till det egna välbefinnandet, särskilt i form av hälso- och sjukvård men också till exempel upplevelser och restaurangbesök.
  • I takt med att välståndet ökar växer också förmögenheterna, vilket ökar konsumtionen av finansiella tjänster och försäkringar.
  • En sjunkande andel av konsumtionen går till livsmedel, kläder och skor. Däremot finns det inom segmenten också en rörelse från ”bas” till ”lyx”. Oxfilé istället för falukorv och sidenklänningar istället för sandaler blir framtidens melodi.
  • Eftersom efterfrågan ökar samtidigt som resurserna tryter är det sannolikt att en långtgående ”tjänstifiering” av framför allt kapitalvaror kommer att ske. De företag som snabbt utvecklar sådana affärsmodeller har stora möjligheter på framtidens marknad.

  Rapporten finns att ladda ner i sin helhet här: När världsmedborgaren bli medelklass

  info
 • 2014-06-05 15:52 Nyheter, Outlook, Tema

  Temarapport om ”The New Normal” – långsiktig trendtillväxt

  Mycket tyder på att världsekonomin går in i en fas med betydligt svagare tillväxt än innan finanskrisen. Mats Kinnwall tar i Svensk Tillväxtbarometers temarapport The New Normal: Räkna med lägre tillväxt ett långsiktigt perspektiv och går igenom de grundläggande förutsättningarna för tillväxt, produktivitetsutveckling och demografi. Analysen indikerar att den globala BNI-tillväxten de kommande 15-20 åren blir c:a 1 procentenhet lägre än de föregående två decennierna.

  Orsaken till detta är att produktivitetsutvecklingen avtagit såväl i OECD-länder som i tillväxtländer. Globalt har effekten av stora tekniksprång, massiv liberalisering och globalisering avtagit. För tillväxtekonomier klingar ”catch-up” effekten av i takt med att de lågt hängande frukterna plockas. Den lägre produktivitetsutvecklingens konsekvenser förstärks i sin tur av att befolkningen i arbetsföra åldrar kommer att växa betydligt långsammare framöver. Dessutom saknas ekonomier som kan fylla luckan när Kina och så småningom Indien bromsar in.

  Den globala utvecklingen gäller också för Sverige. Under senare år har produktiviteten bromsat och vi står inför ett demografiskt omslag där befolkningen i arbetsför ålder kommer att bromsa in. Det talar för att även den svenska tillväxtpotentialen avtar.

  Men trots detta finns det ändå anledning till optimism. I huvudscenariot kommer världens medelinkomst per capita år 2030 att närma sig de nivåer som gällde i stora delar av västvärlden i slutet av 1980-talet. Den genomsnittlige världsmedborgaren blir medelklass. Dessutom kommer den relativt fattigare delen av jordens befolkning ha den snabbaste välståndsökningen.

  Rapporten finns tillgänglig på http://tillvaxtbarometern.se/publikationer.

  Delta över webben på seminarium hos VINNOVA: http://bit.ly/S9p7Al

  info