• 2016-01-25 16:09 Tema, Tillväxttankar

  Hur påverkar Kinas inbromsning den globala ekonomin?

  Svensk Tillväxtbarometers fakultetsmedlem Mats Kinnwall (Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna) menar att Kinas inbromsning kan få stora effekter på världsekonomin. Läs mera här: Stora effekter om Kina hårdlandar

  Utvecklingen i Kina och den globala ekonomin är något som Svensk Tillväxtbarometer uppmärksammat i tidigare temarapporter, som går att ladda ner här: The New Normal

  info
 • 2015-01-28 13:19 Globala börser, Konjunkturprognos, Tillväxttankar, Finansiella marknader

  Världsekonomins huvudproblem är inte för lite bränsle!

  Den globala konjunkturen vägrar fortfarande att ta fart trots att centralbankerna kämpar för att hålla hjulen snurrande och undvika en deflationistisk dödsspiral. Samtidigt tvingas prognosmakarna återigen att skjuta fram en efterlängtad återhämtning och med djupa veck i pannorna fråga sig ”varför lågkonjunkturen inte följs av en högkonjunktur som den alltid brukar göra”. Receptet från IMF och andra är att stimulera mera trots att världen redan svämmar över av monetärt bränsle.
  Situationen påminner delvis om den som rådde efter OPEC I. Politiker och prognosmakare såg den djupa ekonomiska krisen i oljekrisens spår som en traditionell lågkonjunktur som kunde ”stimuleras bort” med penning- & finanspolitik. Det man missade var att oljeprischocken också var en utbudsstörning som försämrade ekonomins långsiktiga tillväxtförmåga: Det fanns inte förutsättningar för en återgång till de tillväxttal och den nivå som rådde innan krisen utan att inflationen tog fart, en felbedömning som bäddade för inflationsperioden under 70- & -80-talen.
  Också på sistone har tillväxtförmågan försämrats i spåren av finanskris, sinande effekter av globalisering och tekniksprång samt demografiska skift. Denna gång ter sig dock risken för varuinflation som minimal, lågt resursutnyttjande och fallande råvarupriser i spåren av svagare tillväxt t ex i Kina, kommer troligen att fortsätta pressa tillbaka inflationen. Istället riskerar den gigantiska monetära bomben i form av nollräntor och glödheta sedelpressar att skapa finansiella bubblor på såväl aktie- som obligationsmarknaderna – om de inte redan finns där! Jag har tidigare reflekterat över hur ”övervärderingen” på världens börser direkt kan kopplas till exceptionellt låga räntor. Visserligen motiverar lägre trendtillväxt lägre realräntor men dagens räntenivå är trots detta inte hållbar på sikt. Någon gång i framtiden kommer räntorna säkerligen att normaliseras vilket riskerar att rycka undan mattan för börsen. Frågan är snarare när än om!

  info
 • 2014-12-09 16:16 Globala börser, Tillväxttankar, Konjunkturprognos, Finansiella marknader

  Centralbankernas gratispengar blåser upp börserna!

  Trots en historiskt svag konjunkturåterhämtning i finanskrisens spår har världens börser utvecklats starkt de senaste åren. Visserligen har det förekommit perioder med betydande korrektioner, t ex i samband med uppblossande kriser i Grekland och Spanien, men en bred global börsindex som MSCI World All Cap står nu mer än 150 procent över bottennivån i februari 2009 medan global nominell BNP bara stigit med 20 procent sedan 2008. Skälet till att konjunkturen och börsen utvecklats så olika stavas extremt expansiv penningpolitik världen över. En lång period av mycket låga räntor har t ex drivit in en kil mellan USA-börsen och dess långsiktiga jämviktsbana – läs nominell BNP: den modell som estimeras tyder på att gapet är c:a 50 procent. Så länge centralbankerna fortsätter att pumpa in gratis likviditet finns det anledning att räkna med att börserna står emot. Upphör injektionerna är istället risken stor för kraftiga börsfall vilket sannolikt skulle dra undan mattan för världskonjunkturen. Eftersom få vill riskera en ny kris är bästa gissningen att vi står inför en lång period av ytterst låga räntor, en nödvändig faktor för att hålla börserna och en bräcklig världsekonomi under armarna.

  Läs mer

  info
 • 2014-09-02 16:24 Konjunkturprognos, Tillväxttankar

  Kommer Federal Reserve att förstöra festen?

  Under sommaren har världens börser skakat en del samtidigt som räntorna i flera länder sniffat på rekordlåga nivåer. Det är visserligen alldeles för tidigt att deklarera game over för den remarkabelt stabila börsuppgången som pågått ända sedan sommaren 2012 – vi har sett tillfälliga hack i kurvan tidigare – men det finns argument som talar för att vi närmar oss en vändpunkt.

  Läs mer

  info
 • 2014-06-16 16:22 Konjunkturprognos, Tillväxttankar

  Svårt hitta tecken på svensk deflationsspiral

  I takt med att den svenska inflationstakten fallit trendmässigt de senaste åren och etablerats en bra bit under Riksbankens mål på två procent har alltfler varnande röster höjts för deflationsrisken, inte sällan med hänvisning till Japans utveckling de senaste åren.

  Frågan är om det finns anledning att frukta en destruktiv deflationsspiral i Sverige: Hur relevant är egentligen jämförelsen med Japan?

  Läs mer

  info
 • 2014-06-10 16:21 Konjunkturprognos, Tillväxttankar

  ECB: Oron stiger för Japan-scenario

  ECB tog fram storsläggan i slutet av förra veckan, i ett försök att få fart på den tröga ekonomin i Eurozonen och avvärja risken för deflation. Förutom att styrräntan sänktes från 0,25 procent till 0,15 procent, sänktes bankernas inlåningsränta i ECB från 0 till minus 0,1 procent och utlåningsräntan från 0,75 procent till 0,4 procent.

  Läs mer

  info
 • 2014-06-10 16:20 Konjunkturprognos, Tillväxttankar

  USA: Svaga bygginvesteringar hämmar återhämtningen

  Vi har tidigare noterat på denna plats att den främsta drivkraften i USA:s konjunkturuppgångar traditionellt har varit näringslivets investeringar. Visserligen brukar även hushållens konsumtion accelerera när tiderna blir ljusare men det kraftigaste draget kommer från investeringssidan. Vi har även noterat att investeringskonjunkturen faktiskt har svalnat av betänkligt de senaste åren, efter en hyfsad återhämtning när finanskrisen släppte sitt strypgrepp. Under 2012 drevs den svagare investeringskonjunkturen av icke-bostadsrelaterade investeringar medan det senaste året istället främst kännetecknats av en kraftig avmattning i bostadsinvesteringarna.

  Läs mer

  info
 • 2014-05-30 13:27 Konjunkturprognos, Tillväxttankar

  Fortsatt ryckig återhämtning i industrivärlden

  BNP-data för första kvartalet 2014 har nu publicerats för alla större länder. Återigen kan vi se hur de senaste årens mönster består: Enstaka starka kvartal följs av en ny sättning vilket skapar ett tydligt zigzag-mönster kring relativt låga tillväxttal. Detta gäller även flera relativt starka industriekonomier som Sverige och USA, där goda tillväxttal under slutet av 2013 följdes av fallande BNP på kvartalsbasis i början av detta år.

  Läs mer

  info
 • 2014-05-16 16:26 Tillväxttankar

  Tillväxtländerna har långt kvar att vandra

  Har Kina gått om USA?

  Kinas ekonomiska framgångar de senaste decennierna har sannerligen varit fenomenala. Landets bidrag till global BNP har t ex varit större än bidraget från OECD under vart och ett av de senaste 6 åren. Därför kom det säkert inte som en överraskning för många när Världsbanken nyligen deklarerade att Kina beräknas gå ikapp USA som världens största ekonomi år 2014, då båda beräknas stå för c:a 16 % av global BNP. Förändringen de senaste decennierna är remarkabel: Med Världsbankens måttstock var t ex Kinas andel år 1990 endast knappt 4 % medan USA stod för 20 %. Jämfört med t ex Eurozonen har Kinas utveckling varit än mer imponerande. Eurozonens andel av global BNP har således minskat från knappt 19 % till knappt 13 % sedan 1990.

  Läs mer

  info
 • 2014-04-30 16:28 Tillväxttankar

  USA: Ingen konjunkturraket i sikte

  Dagens BNP-statistik för USA gav ingen anledning till glädjetjut, även om alla insåg att det kalla vintervädret i början av året även kylt av den ekonomiska aktiviteten. BNP för första kvartalet 2014 ökade endast med 0,1 procent jämfört med fjärde kvartalet 2013, betydligt lägre än förväntade 1,1 procent. Nu betraktar de flesta detta som ”yesterday’s news” eftersom de flesta indikatorer tyder på att ekonomin tinade upp under våren i takt med mildare väder.

  Läs mer

  info
 • 2014-04-29 16:30 Tillväxttankar

  Vinklad rapportering om välfärden

  Otaliga är de tillfällen då man hört talas om kvalitetsbrister i välfärdssystemet, nu senast förra helgen i en artikel om äldreomsorgen i en stor dagstidning. Av naturliga skäl hör man mer sällan talas om de goda exemplen, sådan är medielogiken. Det är mycket mer intressant att skriva om att tant Agda blivit vanvårdad på äldreboendet än att farbror Knut får en god vård.

  Det finns uppenbarligen också en utbredd uppfattning att välfärden drabbats av betydande nedskärningar under senare tid. Som en del av en omfattande studie om välfärdssektorns utveckling, lät Sveriges kommuner och landsting (SKL) i vintras göra en enkät där intervjupersoner tillfrågades om när man trodde att mest resurser satsades inom olika delar av välfärdssektorn. Liksom vid tidigare mätningar trodde endast i runda tal 1/10 av de tillfrågade att det satsas mest resurser idag. Många var inne på att 1980- och -90-talen var välfärdssektorns ”guldålder” i termer av satsade resurser. Logiken verkar alltså klockren: ”Omfattande nedskärningar håller på att föröda välfärdssystemet”.

  Visst finns det brister i den svenska välfärden, det visar inte minst de återkommande Pisa-undersökningarna som tydligt pekar på fallande resultat i den svenska skolan, både över tid och jämfört med övriga OECD-länder. Självklart förekommer det även kvalitetsproblem inom andra delar av välfärdssystemet såsom äldre- & sjukvården, etc.

  Hur kvaliteten i välfärdstjänsterna utvecklats är dock en öppen fråga, det finns sällan någon entydig kvalitetsmätare, även om det är svårt att komma förbi just de fallande svenska skolresultaten. Bristen på tillförlitliga kvalitetsmätare är huvudskälet till att fokus istället riktas mot resursutvecklingen. Det är också därför som politiker över hela skalan ofta reagerar med löften om ytterligare resurser när larmrapporterna duggar tätt, trots att det inte finns något klockrent samband mellan resurser och kvalitet.

  Det finns dock inte några belägg för att resurserna verkligen minskar i välfärdssystemet. Tvärtom pekar vinterns studie från SKL på att resurserna fortsätter att öka ungefär i linje med utvecklingen de senaste dryga 30 åren. Tidigare analyser har visat att resurserna till välfärden har ökat med c:a 1 procentenhet per år, utöver de krav som demografin ställer. SKL:s senaste studie visar att ökningstakten under åren 2005-2012 varit fortsatt 1 procentenhet per år utöver de demografiska kraven. Även om utvecklingen skiljer sig åt mellan olika delar av välfärdssystemet kan man alltså konstatera att resurserna allmänt sett aldrig varit så stora som just nu.

  Diskrepansen mellan den faktiska utvecklingen och allmänhetens uppfattningar är visserligen intressant men spelar den någon praktiskt roll? Svaret är att människors misstro mot välfärdssystemet kan få allvarliga samhälleliga konsekvenser. Vem minns inte den storm som blåste upp kring demensvården i samband med Piteå- & Caremaskandalerna för några år sedan, med åtföljande krav t ex på omfattande kontrollåtgärder inom omsorgen. Det är självklart att kostnadsdrivande kontroll- och uppföljningskrav baserade på tvivelaktiga fakta är ett samhälleligt resursslöseri. Får en felaktig eller åtminstone kraftigt negativt vinklad uppfattning fäste i folkdjupet ökar dessutom riskerna för att tilltron till samhällets funktioner sviktar och att människors vilja att betala skatt avtar. Ett starkt kort hos de Nordeuropeiska länderna relativt våra kusiner i en del Sydeuropeiska länder har ju visat sig vara just tilltron till samhällsfunktionerna. En ytterligare risk är att skatterna höjs ”för mycket” i ambitionen att motverka, delvis fiktiva, kvalitetsbrister med mer resurser, vilket på sikt kan skada samhällsekonomin.

  info
 • 2014-04-09 16:02 Nyheter, Tillväxttankar

  Riksbanken styr med blicken i backspegeln

  Som vi noterade i en tidigare kommentar har Riksbanken bedrivit en ”mjukare” politik än vad som vore konsekvent med bankens beteende innan Lehman-kraschen i september 2008: Även om mönstret varit konsekvent med den tidigare ”beslutsregeln” har reporäntan varit systematiskt lägre sedan 2010.

  Läs mer

  info
 • 2014-04-04 16:31 Tillväxttankar

  Låt inte regleringspendeln slå över för långt!

  Under de senaste 20-25 åren har världsekonomin upplevt en fenomenalt god utveckling. Förmodligen har aldrig i världshistorien så många människor och en så stor del av världens befolkning upplevt en så kraftig ökning av sin köpkraft på så kort tid. Dessutom var den procentuella välståndsökningen klart störst i relativt fattigare länder utanför den gamla industrivärlden.Globalt sett minskade antalet/andelen människor som lever under extrem fattigdom från 1,91 mdr/43 procent till 1,22 mdr/21 procent mellan 1990 och 2010. Exempelvis har andelen indier som lever i extrem fattigdom minskat från 50 procent 1994 till c:a 1/3 2010. För Kina är motsvarande siffror 60 procent respektive c:a 11 procent (2009). Bara i Indien och Kina minskade alltså antalet människor som lever i extrem fattigdom med c:a 550 miljoner under perioden trots att befolkningarna ökade med c:a 450 miljoner.

  Denna framgångssaga har dock helt hamnat i skymundan i den ekonomiska och politiska debatten som istället totalt domineras av de återkommande finanskriserna. Kriseran fick sin kulmen under åren 2007-2010, då finans- och fastighetsbubblan sprack efter flera år av exceptionell kredittillväxt och skenande tillgångspriser vilket skickade ner stora delar av världsekonomin i den djupaste krisen sedan 1930-talet. ”Alla finanskrisers moder” avslöjade i sin tur de strukturella obalanserna inom Eurozonen och störtade stora delar av Europa i depression.

  Excesser på finansmarknaderna har tveklöst bidragit till de kraftiga svängningarna i världsekonomin de senaste decennierna. Det är heller ingen tvekan om att avregleringarna av finansmarknaden drevs alldeles för långt under 1980- och -90-talen. I efterhand kan man förundra sig över hur stark tilltron vid denna tid var till marknadernas självreglerande och självläkande förmåga. Samtidigt får man inte kasta ut barnet med badvattnet! Väl fungerande finansmarknader är en förutsättning för flexibla och dynamiska ekonomier. En viktig bidragande faktor till de senaste decenniernas kraftiga välståndslyft i världen har säkerligen varit breddning och fördjupning av de globala finansmarknaderna, som t.ex. möjliggjort för tillväxtländerna att attrahera utländskt kapital och investeringar.

  Baksmälla och vikande tillväxtpotential hämmar återhämtningen

  Även om vi lagt den akuta krisen bakom oss har den ekonomiska återhämtningen varit plågsamt långsam, särskilt i västvärlden inklusive Sverige. Nu finns även tecken på att tidigare lokomotiv som t ex Kina är på väg in i en långsammare tillväxtfas. Den tröga återhämtningen beror dessutom inte bara på en utdragen baksmälla efter krisen.  Den underliggande tillväxtkraften i flertalet utvecklade länder var fallande redan innan krisen och fortsätter att vika. Det förklaras i hög grad av att både investeringar i maskiner, byggnader och immateriella tillgångar varit historiskt låga under en längre tid. Samtidigt har investeringar i forskning och utveckling, i teknik- och organisationslösningar, tjänsteinnovationer, design med mera ökat i betydelse för att höja förädlingsvärde och produktivitet och därmed länders tillväxtförmåga.

  Som lök på laxen riskerar nu det politiska systemets reaktion på finanskriserna att bidra till en lägre underliggande tillväxttakt genom att kasta alltför mycket grus i den finansiella maskinen med en bombmatta av nya kostsamma och tillkrånglande regleringar. Många och kanske t.o.m. flertalet av dessa initiativ kan var för sig förefalla vettiga och motiverade. Risken är dock uppenbar att den sammantagna effekten av alla nya regleringar allvarligt kan komma att skada ekonomins tillväxtförmåga. Risken är alltså stor för att man går för långt i regleringsivern om man inte beaktar finansmarknadernas viktiga roll som smörjmedel och bränsle för ekonomisk tillväxt och inte minst den ökade betydelsen av immateriella tillväxthöjande investeringar.

  Man ska inte inbilla sig att de ökade kostnader som följer i regleringarna spår i första hand kommer att bäras av långivarna. Med all sannolikhet kommer merparten av kostnadsökningarna att vältras över på låntagarna, vilket riskerar att både fördyra och begränsa utbudet på lån till såväl konsumtion som investeringar.

  Vi befarar t ex att företag som vill låna till investeringar i immateriellt kapital kommer att mötas av ökade svårigheter och högre kostnader då bankerna anpassar sin utlåning till de tuffare regelverken.  Företagen har ofta svårt att finansiera den typen av investeringar på kapitalmarknaderna och är därför i högre grad hänvisade till bankerna där finansieringen är betydligt dyrare.

  Även större företag har svårt att lånefinansiera immateriella investeringar men de har en fördelaktigare situation än mindre företag eftersom de byggt upp egna, stora kassatillgångar sedan början av 2000-talet. De stora företagens investeringsbeslut kommer att ha stor betydelse för var i världen tillväxten kommer ta fart. Samtidigt beror det viktiga bidraget från de mindre företagen och inte minst tjänsteföretag, i hög grad på deras möjlighet att få tillgång till lånekapital. De tuffare regelverken kan alltså komma att motverka återhämtningen i ekonomin i högre grad än vad man föreställt sig, om man utgått från en gammal världsbild där immateriella investeringar inte betydde lika mycket för tillväxten som i dag.

  Om 1990-talet var avregleringarnas decennium riskerar nu regleringspendeln i finanskrisernas spår att slå över alldeles för långt åt andra hållet. Låt oss hoppas på att reglerare världen över besinnar sig och inser att valet inte står mellan en helt avreglerad och en helt reglerad finansmarknad. Precis som på snart sagt alla andra marknader gäller det istället att införa ändamålsenliga regleringar med hög verkningsgrad på de problem man vill hantera. De möjliga fördelarna med varje ny reglering – och även existerande – måste även vägas mot dess potentiellt tillväxthämmande effekter.

  Mats Kinnwall, analyschef, Blue Institute
  Lena Hagman, chefekonom, Almega

  info
 • 2014-04-02 16:32 Tillväxttankar

  Hur har centralbankerna hanterat krisen?

  Ett ämne som alltid är aktuellt, såväl i den offentliga debatten som i de finansiella marknaderna, är centralbankernas räntepolitik. Detta är inte konstigt med tanke på att penningpolitiken berör snart sagt alla medborgare, såväl direkt via räntekostnader/intäkter som indirekt via fastighetspriser, aktiekurser, valutakurser och i slutänden konjunkturen.

  Läs mer

  info
 • 2014-03-25 16:33 Tillväxttankar

  Ukrainakrisen: Ännu inga tecken på allvarliga ekonomiska konsekvenser

  Den 5 mars ägnade vi utrymme på denna sida åt den dittillsvarande utvecklingen av krisen i Ukraina. Vi konstaterade att läget var mycket osäkert och att det var omöjligt att i det tidiga skede som rådde bedöma de eventuella ekonomiska konsekvenserna av krisen.

  Läs mer

  info
 • 2014-03-25 16:03 Nyheter, Tillväxttankar

  Yellen – en hök i duvskrud?

  I kölvattnet av den akuta finanskrisens utbrott i september 2008 sänkte många centralbanker, som t ex USA:s Federal Reserve, sina styrräntor till nära noll och brände därmed synbarligen sitt sista krut, eftersom nominalräntorna inte kan bli negativa. Detta var problematiskt eftersom extremt svaga ekonomier på ömse sidor om Atlanten skulle behövt ännu lägre realräntor för att kunna kravla sig upp ur sina svarta hål.

  Läs mer

  info
 • 2014-03-18 16:05 Nyheter, Tillväxttankar

  Hur står sig svensk arbetsmarknad?

  En av de viktigaste samhällsekonomiska frågorna, inte minst under ett valår som 2014, är situationen på arbetsmarknaden. Detta var också ett av de hetaste ämnena i debatten i Agenda i söndags mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven.

  Läs mer

  info
 • 2014-03-05 16:34 Tillväxttankar

  Ekonomiska effekter av Ukrainakrisen: Vad kan vi förvänta oss?

  Att historien aldrig upprepar sig är väl bekant, däremot kan man alltid lära sig något av historien. Frågan är då om vi kan göra några välgrundade förutsägelser om de ekonomiska konsekvenserna av krisen i Ukraina baserade på historiska erfarenheter?

  Läs mer

  info
 • 2014-02-28 16:34 Tillväxttankar

  G20:s nya mål – prognos eller besvärjelse?

  För några dagar sedan antog länderna i G-20 gruppen ett tillväxtmål som, om det uppfylls, skulle innebära att global BNP skulle hamna mer än 2 procent över nuvarande prognoser för de kommande åren.

  Läs mer

  info
 • 2014-02-24 16:35 Tillväxttankar

  Avtagande global tillväxttrend, det nya normalläget?

  Återhämtningen efter finanskrisen har varit påfallande svag. Mycket tyder på att den svaga utvecklingen inte bara beror på baksmälla efter krisen utan också på att den globala tillväxttrenden är i avtagande efter de senaste 30 årens exceptionellt starka utveckling. En viktig utlösande faktor bakom lyftet var de strukturreformer som genomfördes i Kina kring decennieskiftet 1970-80 som skapade både en utbuds- och en efterfrågechock. Förutom högre global tillväxt finns här även en stor del av förklaringen till de senaste decenniernas fallande globala inflation/låga räntor.

  Det finns nu tentativa tecken på att både Kinas och Indiens tillväxtbanor är i avtagande – även om det ännu är för tidigt att dra säkra slutsatser – det är svårt att kortsiktigt särskilja konjunktur från tillväxteffekter. Dessutom kommer den kinesiska politiska ledningens vridning av fokus från export och investeringar till inhemsk konsumtion troligen att leda till lägre tillväxttrend.

  Ser vi till övriga tillväxtländer finns det inga tecken på att något av dessa närmar sig Kinas tillväxtpotential, som legat kring 10 procent. Många andra tillväxtländer har visserligen stark underliggande tillväxt, där flertalet befinner sig i intervallet 4-7 procent, men inga av dessa visar tecken på acceleration mot kinesiska nivåer. Samtidigt kan man hoppas på att även länder utanför Asien, inte minst i Afrika, ska kunna komma in i en positiv utvekling och bidra till den globala ekonomin på ett än mer påtagligt sätt.

  Inom OECD har den underliggande tillväxttrenden länge varit i fallande, i många länder under flera decennier. Det finns just nu inga indikationer på att denna utveckling håller på att vändas i positiv riktning. Flertalet av OECD-länderna har redan kommit långt i sin utveckling och kan inte räkna med någon form av ”catch-up”. Det finns dessutom en påtaglig risk för att de omfattande regleringsprogram som riktas mot de finansiella marknaderna ytterligare sänker tillväxtförmågan, även om många av de regleringar som genomförs kan vara motiverade för att motverka nya kriser.

  Fallande global tillväxttrend innebär ändrade förutsättningar för svenska företag. Lägre trend innebär sämre förutsättningar att surfa på stark allmän efterfrågetillväxt vilket sållar agnarna från vetet: ”Starka företag” har större chans att bli vinnare medan ”svaga” företag riskerar att slås ut. En återgång till mer normal global tillväxt är dock ingen katastrof, det kommer att finnas gott om möjligheter även i denna miljö.

  Dessutom kommer politikskiftet i Kina troligen att göra att Kinas privata konsumtion – som är mycket liten i förhållande till BNP – ökar. Här finns en enorm potential i form av undertryckt köpkraft/hemmamarknad för framgångsrika företag att exploatera. Man kan se framför sig en förändring från en situation där västliga företag tidigare valt att etablera sig i t ex Kina för att utnyttja låga enhetsarbetskostnader för produktion och export till övriga världen, till ett läge där utländska företag istället väljer att etablera sig i Kina för att kunna sälja på en växande kinesisk hemmamarknad. Redan idag ser vi f.ö. en tendens till att företag lämnar Kina för att flytta till andra länder/hem i takt med att Kinas relativa enhetskostnader stiger.

  info